นศ.ปี 3 ดูงาน บ.บีทาโกและการประปาขอนแก่นในวันที่ 31 สิงหาคม นักศึกษาปี 3 ได้ออกศึกษาดูงานเรียนรู้นอกสถานที่ นำโดย ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป ์และอ.กัลยกร ขวัญมา ชึ่งพานักศึกษาปี3 ดูงานที่บริษัท บีทาโก และการประปาขอนแก่นบ้านโกทา ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก