ข่าว/ประชาสัมพันธ์:

สัมนาบุคลากรประจำปี2556

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดสัมนาบุคลากรประจำปี 2556 ชึงปีนี้จัดที่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพือแลกเปลียนความคิด และข้อเสนอวิสัยทัศน์ต่างๆเพือนำมาพัฒนาภาควิชาให้ก้าวสู่อาเซียนอย่างสมบุรณ์