ข่าวกิจกรรมอื่นๆ :

ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (2nd International Conference on Environmental Science & Engineering and Management) เมื่อวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และมี รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย เรื่อง ก้าวต่อไปสู่ความยั่งยืน โดย คุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG และการอภิปราย เรื่อง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดย คุณดำรง อินทรเสนา ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรผล ภูเวียง) และตัวแทนจากบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่อง “สิ่งแวดล้อมก้าวต่อไปสู่ความยั่งยืน” (Environment Towards Sustainability) และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

 

 

 

 

 

รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ อุปนายกและประธานวิชาการสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ซึ่งกิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือ การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา โดยมีการจัดประชุมวิชาการประจำปี ในกรุงเทพฯ อย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติมีการขยายขอบเขต และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนครอบคลุมวิชาการในหลายๆ ด้าน และเพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง โดยหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และทัศนวิจารณ์ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป โดยการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 นี้ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน สำหรับเนื้อหาการประชุมมี 12 หัวข้อประกอบด้วย 1.การจัดการทรัพยากรน้ำ 2.การปรับปรุงคุณภาพน้ำ 3.การบำบัดน้ำเสีย 4.การจัดการขยะมูลฝอย 5.การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 6.การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนของเสียอันตราย 7.การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม 8.พลังงานและสิ่งแวดล้อม 9.การป้องกันมลพิษ 10.CSR เพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม 11.การจัดการภัยพิบัติ 12.วิศวกรรมชายฝั่งทะเล
รศ.ดร.วันเพ็ญ กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมฯ แบ่งเป็น 3 วัน โดยวันที่ 1 เป็นพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ และมีการสัมมนา เรื่อง Natural Treatment Toward Sustainabillity and Phytoremediation โดย Prof.Shuh Ren Jing และสัมมนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อพัฒนา “นวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียจากส้วม” โดย ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ ส่วนวันที่ 2 ได้เชิญ Prof.Chitsan LinDirector, Center of Environmental Analysis Services (CEAS) ซึ่งเป็น Professor, Department of Marine Environmental Engineering, National Kaohsiung Marine University (NKMU) ประเทศไต้หวัน และ ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และวันที่ 3 เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำเสียและการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ (มหาชน) ในเครือเอสซีจีเปเปอร์จังหวัดขอนแก่น “การจัดงานวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี เพราะการประชุมได้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป ตลอดจนยังเป็นสื่อกลางสำหรับความร่วมมือและประสานกำลังในการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเชื่อมต่อระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” รศ.ดร.วันเพ็ญ กล่าว

 

คลิกดูภาพบรรยายการได้ที่ http://www.facebook.com/kkuenpr

จารุณี/ข่าว