โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมปี 55

ในวันที่ 17 พฤษจิกายน 2555 นักศึกษาปี 3 ภาควิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจแหล่งน้ำในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์