นักศึกษาปี 4 ดูงาน 16-19 ตุลาคม 2555

วันที่ 16-19 ตุลาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดทัศนศึกษาดูงานสำหรับนัศศึกษาป๊ 4

ในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ระยอง และชลบุรี