ปลูกป่าชายเลน จ.ระยอง วันที่ 19-21 ตุลาคม 2555

ชุมนุมวิศกรรมแวดล้อม ภาควิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และทัศนศึกษาที่จ.ระยอง โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ชึ่งประกอบด้วย

- การเรียนรู้ระบบนิเวชของป่าชายเลน

- การปลูกป่าชายเลน

- กิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างชั้นปี