พิธีไว้ครูภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 9