E-mail: sumana.r@kku.ac.th

 
 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
    1. งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 • โครงการการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานขนมจีนและความเป็นไปได้ของการผลิตเอธานอลด้วยระบบยีสต์เซลล์ตรึงจากแหล่งทุนกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (หัวหน้าโครงการ)
 • โครงการการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพมนุษย์ต่อการรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชจากพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทยจากแหล่งทุน Thai Fogarty ITREOH Center ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555 (ผู้ร่วมโครงการ)        
 • โครงการการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลที่ถูกยับยั้งจากสารฆ่าเชื้อด้วยเซลล์ดักติดจากแหล่งทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (หัวหน้าโครงการ)
 • กลุ่มงานวิจัยทางด้านความเป็นไปของจุลมลสารชนิดใหม่ในสิ่งแวดล้อม จากแหล่งทุนศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555   (นักวิจัยร่วมกลุ่มงาน)
 • โครงการผลของซิลเวอร์อนุภาคขนาดนาโนต่อกระบวนการไนตริฟิเคชันและการเพิ่มศักยภาพด้วยเทคนิคการดักติดเซลล์ จากแหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 (หัวหน้าโครงการ)
 • โครงการการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพเชิงปรับปรุงโดยใช้หลักการเติมเซลล์ที่ถูกกระตุ้น จากแหล่งทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556  (หัวหน้าโครงการ)
 • โปรแกรมวิจัยเรื่อง “ความเป็นไปและการกำจัดฮอร์โมนและสารปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์" จากแหล่งทุน สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557   (นักวิจัยร่วมโปรแกรม)
 • โปรแกรมวิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีการบำบัดสารอันตรายที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพและเคมีและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน" จากแหล่งทุน สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557   (นักวิจัยร่วมโปรแกรม)

2. โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 • โครงการการกำจัดสารโพรฟีโนฟอสตกค้างในน้ำใต้ดินโดยจุลินทรีย์Pseudomonas aeruginosastrainPF2 ดักติดด้วยแอลจิเนต จากแหล่งทุนศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (หัวหน้าโครงการ)
 • โครงการการย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสในสภาวะที่มีสารคาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจน จากแหล่งทุนกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (หัวหน้าโครงการ)
 • โครงการการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำในกระบวนการผลิตพรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด จากแหล่งทุน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ผู้ร่วมโครงการ)
 • โครงการการพัฒนาระบบเซลล์จุลินทรีย์ดักติดด้วยแบเรียมแอลจิเนตเพื่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารประกอบฟีนอล จากแหล่งทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (หัวหน้าโครงการ ในปีงบประมาณ 2555 และผู้ร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2556)
 

ผลงานตีพิมพ์ (คัดเลือก)
1)    งานวิจัยตีพิมพ์ในหนังสือ
Siripattanakul, S. and Khan, E. 2010.Fundamentals and Applications of Entrapped Cell Bioaugmentation for Contaminant Removal. In: Emerging Environmental Technologies, Volume 2. Springer.
สุมนา ราษฎร์ภักดี. 2558. เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

2)         งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
Siripattanakul, S., Wirojanagud, W., McEvoy, J., and Khan, E. 2008.Effect of cell-to-matrix ratio in polyvinyl alcohol immobilized pure and mixed cultures for atrazine degradation. Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 8, 257-266.

Siripattanakul, S., Wirojanagud, W., McEvoy, J., M., Casey, F., X., M., and Khan, E. 2009.Atrazine Removal in Agricultural Infiltrate by Bioaugmented Polyvinyl Alcohol Immobilized and Free Agrobacterium radiobacter J14a: A Sand Column Study. Chemosphere, 74, 308-313.

Siripattanakul, S., Wirojanagud, W., McEvoy, J., M., Limpiyakorn, T., and Khan, E. 2009.Atrazine degradation by stable mixed cultures enriched from agricultural soil and their characterization. Journal of Applied Microbiology, 106, 986-992.

Siripattanakul, S., Wirojanagud, W., McEvoy, J., M., Casey, F., X., M., and Khan, E. 2009.Bioaugmentation of immobilized and free mixed cultures for removing atrazine in agricultural infiltrate and its bacterial community structural change. Journal of Hazardous Materials,168, 1373-1379.

Ratpukdi, T. Siripattanakul, S., Khan, E. 2010. Mineralization and biodegradability enhancement of natural organic matter by ozone-VUV in comparison with ozone, VUV, ozone-UV, and UV: Effects of pH and ozone dose. Water Research.44, 3531-3543.

Siripattanakul, S., Pochant, C. J., and Khan, E. 2010.Nitrate removal from agricultural infiltrate by bioaugmented free and alginate entrapped cells. Water Environment Research.82(7), 617-621.
Siripattanakul, S., Ratanapongleka, K., Sangthean, P., Yoottachana, K., and Pimwongnok, K. 2010.Fermented rice noodle wastewater treatment and ethanol production potential using entrapped yeast cells.Water Practice and Technology. 5(3), 1-7.

Wadhawan, T., Maruska, Z. B., Siripattanakul, S., Hill, C. B., Gupta, A., Pruis B. M., McEvoy,  J.  M., Khan, E.  2011. A new method to determine initial viability of entrapped cells using fluorescent nucleic acid staining. Bioresource technology. 102 (2), 1622-1627.

Pramanik, S., McEvoy, J., Siripattanakul, S., Khan, E.,  2011. Effects of cell entrapment on genetic material quantity and microbial diversity of mixed cultures in biological wastewater treatment.Bioresource technology.102(3), 3176-3183.

Siripattanakul-Ratpukdi, S. 2012.Ethanol production potential from fermented rice noodle wastewater treatment using entrapped yeast cell sequencing batch reactor.Applied Water Science. 2, 47-53.
Siripattanakul-Ratpukdi, S. 2012. Entrapped cell system for decentralized hospital wastewater treatment: inhibitory effect of disinfectants. Environmental Technology. 33(20), 2319-2328.

Giao, N. T., Limpiyakorn, T.,  Siripattanakul-Ratpukdi, S. 2012. Inhibition kinetics of ammonia oxidation influenced by silver nanoparticles.Water, Air, and Soil Pollution. 223, 5197-5203.

Norkaew, S., Taneepanichskul, N., Siriwong, W., Siripattanakul, S., Robson, M. 2012.Household pesticide use in agricultural community, Northeastern Thailand.Journal of Medicine and Medical Sciences. 3(10), 631-637.

Siripattanakul-Ratpukdi, S., Tongkliang, T. 2012. Municipal wastewater treatment using barium alginate entrapped activated sludge: adjustment of utilization conditions. International Journal of Chemical Engineering and Applications. 3 (5), 328-332.

Siripattanakul-Ratpukdi, S. 2014. Phenolic Based Pharmaceutical Contaminated Wastewater Treatment Kinetics by Activated Sludge Process. Journal of Clean Energy Technologies. 2(2), 150-153.

Siripattanakul-Ratpukdi, S., Ploychankul, C., Limpiyakorn, T., Rongsayamanont, C., Vangnai, A.S., Khan, E. 2014.Mitigation of nitrification inhibition by silver nanoparticles using cell entrapment technique.Journal of Nanoparticle Research.16(2), 2218.

Siripattanakul-Ratpukdi, S., Fürhacker, M. 2014. Review: Issues of silver nanoparticles in engineered environmental treatment systems. Water, Air, and Soil Pollution. 225(4), 1-18.

Sompornpailin, D., Siripattanakul-Ratpukdi, S., Vangnai, A.S. 2014. Diethyl phthalate degradation by the freeze-dried, entrapped Bacillus subtilis strain 3C3. International Biodeterioration and Biodegradation, 91,138-147.

Siripattanakul-Ratpukdi, S., Vangnai, A.S., Sangthean, P., Singkibut, S. 2015.Profenofos insecticide degradation by novel microbial consortium and isolates enriched from contaminated chili farm soil. Environmental Science and Pollution Research, 22, 320-328.